…z Regulaminu Cmentarza.

Cały Rozdział VI  – §14 – Postanowienia porządkowe

1. Biuro zarządu cmentarza mieści się w Kancelarii Parafialnej w budynku Plebanii w m. Szestno nr 50 i czynne jest w poniedziałki i piątki od 17.45 do 18.30 (oprócz świąt państwowych i kościelnych). – tel. 517 120 235

2. Cmentarz jest otwarty codziennie w godz. od 6.00 do 21.00

3. Na cmentarzu zakazane jest prowadzenie wszelkich robót bez zgody zarządu cmentarza.

4. Roboty cmentarne odbywają się od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 do 19.00 ( w soboty od 7.00 do 14.00 ).

5. W święta kościelne i państwowe oraz inne dni wskazane przez Zarząd Cmentarza (np. w czasie odbywania się ceremonii pogrzebu) nie można prowadzić robót cmentarnych,

6. Zabrania się prowadzenia prac na cmentarzu bez zgody Zarządu Cmentarza.

7. Zasady prowadzenia prac cmentarnych i uzyskania pozwoleń zawiera §15 regulaminu.

8. Ustawianie i kształtowanie elementów architektonicznych (nagrobki, płyty, tablice, ławki, zagospodarowanie otoczenia grobu itp.) może nastąpić po uzyskaniu zgody zarządu cmentarza na podstawie złożonych wniosków i oświadczeń dostępnych
w biurze zarządu cmentarza oraz wniesieniu stosownych opłat. Elementy zamontowane bez zgody zarządu cmentarza będą demontowane i usuwane
z cmentarza na koszt i odpowiedzialność dysponenta grobu i nie będą przechowywane przez zarząd cmentarza.

9. Zagospodarowanie wolnych miejsc, usuwanie i przestawianie elementów, nasadzanie lub usuwanie drzew i krzewów jest zabronione. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodę na powyższe wydaje zarząd cmentarza.

10. Usuwanie drzew dokonuje zarząd cmentarza na wniosek i koszt Dysponenta grobu, po uzyskaniu stosownej decyzji / zgody administracyjnej lub z własnej inicjatywy.

11. Prośby o usunięcie drzew utrudniających opiekę nad grobem należy składać do zarządu cmentarza.

12. Usuwanie drzew powierza się wyłącznie przedsiębiorstwom zajmującym się zawodowo tego rodzaju działalnością gospodarczą i ubezpieczonym od odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem tego zadania. Po wykonaniu tych czynności zarząd cmentarza dokonuje weryfikacji, czy czynności zostały podjęte w sposób prawidłowy.

13. Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza zwierząt. Zakaz ten nie dotyczy osób posiadających psa przewodnika.

14. Wjazd wszelkich pojazdów na teren cmentarza możliwy jest za zgodą zarządu cmentarza.

15. Pielęgnacja i opieka nad grobem jest obowiązkiem dysponenta grobu oraz osób które mają prawo do grobu.

16. Uschnięte wieńce, kwiaty, znicze oraz zbędne elementy związane z dekoracją grobów należy składać do odpowiednio przeznaczonych na ten cel kontenerów ustawionych przy ogrodzeniu cmentarza lub na miejscu składowania odpadów kompostowych. Zabrania się składowania w tych miejscach oraz pojemnikach resztek materiałów i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych.

17. Osoby odwiedzające cmentarz prosi się o informowanie biura zarządu cmentarza
o zauważonych uszkodzeniach, zniszczeniach lub kradzieżach.

18. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązuje się do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz do zachowania porządku i czystości, jak
i należytej ostrożności w poruszaniu się.

19. a) Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

 • – deptania po grobach,
 • – zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 • – palenia tytoniu, picia alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym
 • – wprowadzania zwierząt, poza psem przewodnikiem,
 • – poruszania się pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządu cmentarza,
 • – jazdy pojazdami jednośladowymi (rowery) oraz innym sprzętem sportowo- rekreacyjnym,
 • – przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia, a zwłaszcza przebywania bez nadzoru (o każdej porze) dzieci w wieku przedszkolnym,
 • – niszczenia zieleni i pojemników na śmieci,
 • – wypalania śmieci lub ich wyrzucania poza miejscami do tego przeznaczonymi,
 • – zanieczyszczania cmentarza,
 • – zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego,
 • – samowolnego wykonywania prac budowlanych,
 • – prowadzenia handlu, akwizycji, ustawiania reklam oraz wykonywania innych czynności naruszających powagę miejsca.

b) Na terenie cmentarza zakazuje się bez uzyskania zezwolenia zarządu:

 • – chowania zwłok lub ludzkich szczątków, ekshumacji, lub przeniesienia zwłok do innego miejsca.
 • – wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej i usługowej,
 • – ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń,
 • – ustawiania ławek, płotów, itp. utrudniających komunikację i poruszanie się na terenie cmentarza oraz dojście do poszczególnych grobów,
 • – wjazdu pojazdami mechanicznymi,
 • – sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,
 • – gromadzenia śmieci i odpadów na miejscach do tego nie przeznaczonych.

20. Dysponent grobu (albo osoba mająca prawo do grobu) dba o estetyczny i bezpieczny stan grobu oraz stan i porządek w jego najbliższym otoczeniu, czyli przed nagrobkiem, obok nagrobka, w przejściu pomiędzy nagrobkami oraz za nagrobkiem. Usuwa we własnym zakresie resztki dekoracji i resztki śmieci do pojemników (kontenerów) znajdujących się na terenie cmentarza lub w miejscach wyznaczonych oraz dokonuje ich segregacji, jeżeli obowiązek taki będzie wprowadzony przez odpowiednie władze. Zabezpiecza nagrobek, jak i teren wokół nagrobka przed osuwiskiem ziemi, uskokiem itd. Ustawiając elementy dekoracyjne i funkcjonalne (ławeczki, wazony itp.) nie powinno się utrudniać podobnych czynności sąsiadom oraz dojścia i obejścia sąsiednich grobów. Dysponent grobu jest odpowiedzialny za nagrobek, teren wokół nagrobka i jego stan techniczny i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone
w skutek niezachowania przez niego powyższych obowiązków. Zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, które wynikły z nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu przez Dysponenta grobu.

21. Dysponenci grobu (albo osoby mające prawo do grobu) dbają o zabezpieczenie grobu murowanego. W przypadku braku czynności podejmowanych przez dysponenta, tj. należytego zabezpieczenia grobu, zarządowi cmentarza przysługuje prawo wezwania Dysponenta grobu do podjęcia określonych czynności pod rygorem cofnięcia prawa do dysponowania grobem przez zarząd cmentarza. Formą skierowania wezwania do Dysponenta jest list polecony nadany w placówce Poczty Polskiej na adres wskazany przez Dysponenta grobu.

22. Zarząd cmentarza nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za groby, nagrobki, teren wokół grobu, jak i za inne mienie Dysponenta grobu znajdujące się na terenie cmentarza.

23. Na terenie cmentarza istnieje zakaz chodzenia po grobach, pomiędzy grobami, za grobami. Dopuszczalne jest przemieszczanie się jedynie po wyznaczonych ścieżkach, alejach, z zachowaniem należytej ostrożności. Zarząd cmentarza, proboszcz i parafia nie odpowiadają za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do niniejszego regulaminu. Odpowiedzialność spoczywa na Dysponencie grobu, który jest zobowiązany do dbania o grób oraz o teren znajdujący się wokół grobu.

24. Dysponenci grobów oraz osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są stosować się do zaleceń i informacji zarządcy cmentarza (umieszczanych w ogłoszeniach lub na tabliczkach informacyjnych na terenie cmentarza).

Zobacz Pełny tekst Regulaminu

Total Page Visits: 768 - Today Page Visits: 1