Chrzest

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.” (Mk 16,15-16)

Chrzest udzielany jest podczas Mszy św. niedzielnej o godz. 12.00 .

W wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach chrzest św. może być udzielony poza mszą św. w sobotę w uzgodnionym wcześniej  terminie.
Zgłoszenia  dziecka  do Chrztu Świętego dokonują rodzice przynosząc do kancelarii przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem następujące dokumenty:

 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Dane personalne osób proponowanych na rodziców chrzestnych (imiona i nazwiska, rok urodzenia, wyznanie oraz ich adresy zamieszkania).
 3. Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych o tym, że są, zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego, godni do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego. (Zaświadczenia te mogą być dostarczone w kościele w dniu chrztu dziecka) Zaświadczenia te „chrzestni” otrzymują od proboszcza parafii własnej. Przed kandydatami na rodziców chrzestnych z naszej parafii stoi wymóg wcześniejszego przedstawienia się księdzu proboszczowi i otrzymania przynajmniej ustnej zgody na pełnienie zamierzonej funkcji.

! ! !   W ramach przypomnienia…  ! ! !

Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • osoby niewierzące, nieochrzczone,  czy też  osoby innej wiary,
 • osoby niepraktykujące,
 • osoby żyjące na kontrakcie cywilnym  lub  bez żadnego ślubu,
 • osoby nie bierzmowane i nie posiadające świadectwa z  religii,
 • osoby prowadzące  gorszący tryb życia.

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określają kanony 872-874 Kodeksu  Prawa Kanonicznego.

Czytamy tam: Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Prawo nie zezwala na pełnienie roli rodzica chrzestnego osobie, wprawdzie ochrzczonej, lecz należącej do niekatolickiej wspólnoty kościelnej. Osoba ta może przy chrzcie św. występować w roli świadka chrztu pod warunkiem, że w towarzystwie drugiej osoby, która będzie uprawnionym do tej funkcji chrzestnym katolikiem.

Zasadą jest, że sakrament chrztu św. udzielany jest w parafii własnej rodziców.
Chrzest dziecka poza parafią własną może być udzielony tylko po uzyskaniu  pisemnej zgody proboszcza parafii zamieszkania rodziców (v. matki dziecka – jeśli rodzice mieszkają osobno).

(x.DL-Prob.)

Total Page Visits: 810 - Today Page Visits: 1